Wat betekent solvabiliteit

Op deze pagina vind je informatie over: wat betekent solvabiliteit. Geef jouw mening en beoordeel deze pagina van één tot en met vijf sterren.

Wat betekent solvabiliteit?

De solvabiliteit zegt iets over de financiële toestand van een organisatie op een bepaald moment. De solvabiliteit is de mate waarin een organisatie aan haar verplichtingen kan voldoen. Dit betreft met name de langlopende verplichtingen. Als we het hebben over het voldoen aan kortlopende verplichtingen, dan spreken we over de liquiditeit. Er wordt vaak gesproken over kengetallen binnen de financiën. Kengetallen is eigenlijk de verzamelnaam van verschillende getallen: solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit zijn de meest gebruikte kengetallen. Een ander woord voor kengetallen is ook wel ratio's.

Definitie solvabiliteit

De solvabiliteit geeft aan of een organisatie in staat is om op korte en lange termijn aan haar betalings- en aflossingsverplichtingen te voldoen. De belangrijkste reden om de solvabiliteit te berekenen is om in te kunnen schatten of een organisatie in staat is om bij opheffing (liquidatie) al haar schulden te betalen.

De solvabiliteit is relevant in verschillende situaties. Wij geven hieronder enkele voorbeelden:

  1. Afsluiten leningen

Een bedrijf of onderneming heeft het doel om winst te maken. De definitie betreft: Een samenwerkingsverband van mensen en middelen om bepaalde doelen te behalen, primair gericht om winst te behalen. Om winst te behalen dient er geïnvesteerd te worden door de onderneming. Een onderneming kan investering met behulp van eigen vermogen (bijvoorbeeld door uitgifte aandelen) maar ook door het aangaan van leningen. In veel gevallen wordt een lening aangetrokken bij een bank of via een grote investeerder.

Een bank wil graag een bepaalde zekerheid behalen om de verstrekte lening op termijn ook terug te ontvangen (met rente). Een veel voorkomende eis is de solvabiliteitseis. Veel banken zullen niet alleen de solvabiliteit relevant vinden maar kunnen ook naar andere ratio's kijken. Echter in de praktijk is de belangrijkste de solvabiliteit. De bank neemt in veel gevallen een te handhaven solvabiliteitspercentage op in de leningsovereenkomst. Indien op een bepaald moment de solvabiliteitseis niet behaald wordt zoals overeengekomen in de leningsovereenkomst staat hier vaak een boete of de direct opeisbaarheid van de lening tegenover. Een solvabiliteitspercentage van 30%-50% is niet ongebruikelijk (verhouding: eigen vermogen / vreemd vermogen).

  1. Uitgifte aandelen / verkoop onderneming

Investeerders in een bedrijf willen graag weten of er sprake is van een financieel gezond bedrijf. Ook zal er in dit geval een analyse gemaakt worden van de resultaten van de afgelopen jaren. Met behulp van de verschillende ratio's wordt het verloop over de afgelopen jaren geanalyseerd. Voor investeerders is in feite niet het verleden de meest relevante informatie, echter zal een bepaalde trend wel degelijk invloed hebben op de waarde van de onderneming. In de praktijk zal de investeerder niet alleen de ratio's uit het verleden wegen maar ook juist de toekomst verwachting van de onderneming.

  1. Dividenduitkering

Investeerders van het eigen vermogen willen jaarlijks een bepaald rendement uitgekeerd krijgen, dit is het dividend. Of er dividend uitgekeerd wordt is onder andere afhankelijk van het behaalde resultaat van de onderneming van het afgelopen boekjaar, maar ook van de huidige liquiditeit en solvabiliteit. Als de schulden sterker zijn toegenomen dan het eigen vermogen, daalt de solvabiliteit. Dit zal in de praktijk leiden tot een lagere of geen dividenduitkering.